HOTEL KAI

14 PURVIS STREET HOTEL KAI SINGAPORE 188593